Ochrona Środowiska / ISO 14001

System zarządzania środowiskowego (SZŚ) spełniający wymogi międzynarodowej normy ISO 14001 jest narzędziem służącym do wspomagania procesu zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji, od zarządzania strategicznego będącego domeną zarządów przedsiębiorstw, do zarządzania operacyjnego na niższych szczeblach struktur organizacyjnych. Opisuje on w sposób jednoznaczny wszystkie oddziaływania na środowisko i pozwala na wybór tych najbardziej znaczących. Poprzez podjęte działania mające na celu zmniejszanie i stopniowe eliminowanie realizowana jest wpisana w system zasada ciągłego doskonalenia, zakładająca ciągły stopniowy wzrost „przyjazności” zakładu dla środowiska.

W przypadku oddziaływań, których zmniejszenie jest niemożliwe w danej chwili SZŚ zakłada kontrolę parametrów danego oddziaływania. Wszystkie opisane procesy zakładają włączenie się pracowników na wszystkich szczeblach organizacji w działania mające na celu ograniczanie ujemnych oddziaływań na środowisko, ich zaangażowanie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji.

  • W Zakładzie MAHLE Polska wdrożono system zarządzania środowiskowego wg międzynarodowej normy ISO 14001.
  • Wdrożony system zarządzania środowiskowego oznacza, że praca na jego rzecz jest usystematyzowana i że firma podejmuje działania ukierunkowane na ciągłą poprawę kondycji środowiska naturalnego.
  • W MAHLE Polska postrzegamy nasz system zarządzania środowiskiem jako nieodłączną część ogólnego systemu zarządzania firmą obejmującego jakość, środowisko naturalne i środowisko miejsca pracy. Przyjęliśmy politykę opisującą, jak widzimy nasz wpływ na środowisko i naszą pracę na rzecz środowiska. Firma przeszkoliła swą kadrę w zakresie prac na rzecz środowiska, opisała w jaki sposób dokonano przekazania odpowiedzialności, przekazano procedury prac na rzecz środowiska oraz ustalono cele i zadania wraz z planami działań. Wyniki naszych prac są na bieżąco śledzone i oceniane.

ISO 14001 - Norma międzynarodowa, opisująca co powinien zawierać system zarządzania ekologicznego, aby zapewniał dobrze zorganizowaną pracę na rzecz środowiska.

Wytyczne dla bezpieczeństwa pracy, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska [PDF; 73 KB]